01 /08

"სპექტრუმი" გთავაზობთ სრულ არქიტექტურულ მომსახურებას კონცეფციის შექმნიდან სამშენებლო დოკუმენტაციის სტადიამდე.

02 /08

"სპექტრუმი" გთავაზობთ სხვადასხვა დანიშნულების და მასშტაბის პროექტების ინტერიერის დიზაინის სრულ მომსახურებას.

03 /08

"სპექტრუმის" მეთოდოლოგია მოიცავს სტრატეგიული კონცეფციის შემუშავებას ქალაქგეგმარებითი პარამეტრების ინტეგრირებით.

04 /08

"სპექტრუმი" გთავაზობთ მშენებლობის მართვის სრულ მომსახურებას პროექტირების კონცეფციიდან მშენებლობის დასრულებამდე.

05 /08

“სპექტრუმი” გთავაზობთ მშენებლობის სრულ მომსახურებას შესრულების მაღალი ხარისხის და ვადების გათვალისწინებით

06 /08

"სპექტრუმი" გთავაზობთ ინდივიდუალურ პროექტზე მორგებული შესყიდვების მომსახურებას.

07 /08

"სპექტრუმ"-ის ენერგო-აუდიტის მომსახურება მოიცავს ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების ანალიზს.

08 /08

"სპექტრუმი" უზრუნველყოფს პროექტებში ბიოფილიური ელემენტების მაქსიმალურ გამოყენებას.

და ვამდიდრებთ ჩვენ პროექტებს უახლესი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით, რაც უზრუნველყოფს მდგრადობას და ზრდას.