საცხოვრებელი

ნიუ-იორკი — 2021
ავსტრალია,მორეტონბეი — 2021
თბილისი, საქართველო — 2019
თბილისი, საქართველო — 2018
ქარელი, საქართველო — 2020
კიკეთი, საქართველო — 2020
აბუ-დაბი, საამიროები — 2005

და თითოეულ პროექტს აღვიქვამთ, როგორც გარემოში დადებითი ცვლილების შეტანის შესაძლებლობას